Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα
4/20/2021

Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα

Σύντομος τίτλοςΕ.Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ου
Ακαδημαϊκό Έτος2011-2012
Είδος ΜαθήματοςΥποχρεωτικό κατ' επιλογήν μάθημα
Εξάμηνο5th
ΔιδάσκοντεςΚαθηγητής Ι. ΒΕΝΕΡΗΣ, PhD, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΛΕΚT.407, Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Υ.Δ. ΕΛΚΕ, ΜΙΚΡΟΥ ΣΤ. ΕΙΔΙΠ
Λοιπά ΣτοιχείαΏρα διδασκαλίας μαθήματος:Τετάρτη 10.00-12.45
Αίθουσα διδασκαλίας μαθήματος: Τ310

Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο μαθήματος Διδασκαλία, πρακτική άσκηση και χρήση ευρέως φάσματος λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής στην παραγωγή αρχιτεκτονικής μελέτης, με βάση μια εργασία που ο σπουδαστής έχει εκπονήσει ή εκπονεί σε κάποιο συνθετικό μάθημα. Στόχος είναι η κατανόηση των μεθόδων και των εννοιών στις οποίες βασίζονται τα συστήματα Πληροφορικής η κριτική αντιμετώπισή τους, και όχι ο απλός χειρισμός τους. Η τελική παρουσίαση συνιστάται να γίνεται σε μορφή ιστοσελίδας, ώστε η εργασία να μπορεί να αναρτηθεί στον ιστότοπο του μαθήματος. Ενότητες: 1. Ψηφιακή Σχεδίαση σε 2Δ: χειρισμός του ηλεκτρονικού σχεδιαστηρίου (“παράθυρα” και όψεις σχεδίου -views, viewports), γεωμετρικές οντότητες 2Δ και ιδιότητές τους, πράξεις και μετασχηματισμοί, συστήματα συντεταγμένων 2Δ και μεταφορά τους, ελεύθερες καμπύλες (splines). 2. Ψηφιακή σχεδίαση σε 3Δ: μετατροπή 2Δ->3Δ, συστήματα συντεταγμένων 3Δ και μεταφορά τους, , κατασκευαστικό και συνοριακό ομοίωμα παράστασης 3Δ οντοτήτων, ελεύθερες καμπύλες επιφάνειες (splines, NURBS), άλλα είδη 3Δ επιφανειών, πράξεις και μετασχηματισμοί 3Δ. 3. Γενικές δομές ψηφιακής σχεδίασης: ορισμός/μεταβολή ιδιοτήτων σε ευρύ φάσμα οντοτήτων, ορισμός/μεταβολή κληρονομικών ιδιοτήτων, σύνθετες οντότητες –blocks, στρώσεις σχεδίου –layers, λειτουργίες επανάληψης οντοτήτων, μη γεωμετρικά στοιχεία σχεδίου (διαγραμμίσεις, διαστάσεις, κλπ), εξωτερικές αναφορές, πρωτότυπο- αντίγραφο- κλώνος, αναφορά και ενσωμάτωση (Object Linking and Embedding), μεταφορά οντοτήτων από ένα πρόγραμμα σε άλλο. 4. Επεξεργασία 2Δ και 3Δ: έννοιες και χειρισμός χρώματος, φωτισμού, σκιάς, υλικών, φωτοφυσική (και μη) απεικόνιση. ‘Εννοιες και χειρισμός animation (χωρο-χρονικές ακολουθίες animation, χρήση ήχου κατά το animation). 5. Σχεδίαση με πρότυπα (drafting by standards): η χρήση διεθνώς αναγνωρίσιμων σχεδιαστικών συμβολογιών (ISO, κτλ.). 6. Αρχιτεκτονικά Κατασκευαστικά στοιχεία (AEC), εισαγωγή στο πληροφορικό ομοίωμα κτιρίου (BIM). 7. Δομή και τεχνολογία των δικτύων και του Διαδικτύου. Συνεργασία στο (Δια)δίκτυο: το οιονεί σχεδιαστήριο (virtual design office). Χρήση του Διαδικτύου για λήψη (και μετάδοση) πληροφοριών (σχέδια, φωτογραφίες, βάσεις οικοδομικών στοιχείων). Δημιουργία ιστοσελίδας και ιστοτόπου. Εισαγωγή στην έννοια του οιονεί (virtual) χώρου. Λογισμικό: Autocad, Autocad Architecture, 3ds max, Photoshop, FrontPage, καθώς και ελεύθερο λογισμικό. Τρόπος διδασκαλίας: σε κάθε μάθημα παραδίδεται θεωρία, γίνεται εφαρμογή και πρακτική άσκηση στους ΗΥ, και εξετάζεται η πρόοδος των εργασιών. Η διδασκαλία γίνεται στο εργαστήριο προσωπικών υπολογιστών, με χρήση του συστήματος προβολής.
Εκπαιδευτικό υλικό Το μάθημα βασίζεται και αξιοποιεί τα δύο συγγράμματα του διδάσκοντος: Ι. Βενέρης "Μίμησις Πληροφορική" και Ι. Βενέρης "Πληροφορική και Αρχιτεκτονική". Kαι τα δύο έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις "Τζιόλας" και διανέμονται δωρεάν στους σπουδαστές μέσω του "Εύδοξος". Δίδεται επίσης συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, που αναρτάται στο εξυπηρετητή του εργαστηρίου.
Θέματα ασκήσεων-εργασιών  
Σπουδαστικές εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Ανακοινώσεις  
Επικοινωνία