Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα
10/20/2018
Skip Navigation Links : Το Ψηφιακό Γραφείο του Αρχιτέκτονα : Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Διδασκαλία, πρακτική άσκηση και χρήση ευρέως φάσματος λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής στην παραγωγή αρχιτεκτονικής μελέτης, με βάση μια εργασία που ο σπουδαστής έχει εκπονήσει ή εκπονεί σε κάποιο συνθετικό μάθημα. Στόχος είναι η κατανόηση των μεθόδων και των εννοιών στις οποίες βασίζονται τα
συστήματα Πληροφορικής η κριτική αντιμετώπισή τους, και όχι ο απλός χειρισμός τους. Η τελική παρουσίαση συνιστάται να γίνεται σε μορφή ιστοσελίδας, ώστε η εργασία να μπορεί να αναρτηθεί στον ιστότοπο του μαθήματος.
Ενότητες:
1. Ψηφιακή Σχεδίαση σε 2Δ: χειρισμός του ηλεκτρονικού σχεδιαστηρίου (“παράθυρα” και όψεις σχεδίου -views,
viewports), γεωμετρικές οντότητες 2Δ και ιδιότητές τους, πράξεις και μετασχηματισμοί, συστήματα συντεταγμένων 2Δ και μεταφορά τους, ελεύθερες καμπύλες (splines).
2. Ψηφιακή σχεδίαση σε 3Δ: μετατροπή 2Δ->3Δ, συστήματα συντεταγμένων 3Δ και μεταφορά τους, , κατασκευαστικό και συνοριακό ομοίωμα παράστασης 3Δ οντοτήτων, ελεύθερες καμπύλες επιφάνειες (splines, NURBS), άλλα είδη 3Δ επιφανειών, πράξεις και μετασχηματισμοί 3Δ.
3. Γενικές δομές ψηφιακής σχεδίασης: ορισμός/μεταβολή ιδιοτήτων σε ευρύ φάσμα οντοτήτων, ορισμός/μεταβολή κληρονομικών ιδιοτήτων, σύνθετες οντότητες –blocks, στρώσεις σχεδίου –layers, λειτουργίες επανάληψης οντοτήτων, μη γεωμετρικά στοιχεία σχεδίου (διαγραμμίσεις, διαστάσεις, κλπ), εξωτερικές αναφορές, πρωτότυπο- αντίγραφο- κλώνος, αναφορά και ενσωμάτωση (Object Linking and Embedding), μεταφορά οντοτήτων από ένα πρόγραμμα σε άλλο.
4. Επεξεργασία 2Δ και 3Δ: έννοιες και χειρισμός χρώματος, φωτισμού, σκιάς, υλικών, φωτοφυσική (και μη) απεικόνιση. ‘Εννοιες και χειρισμός animation (χωρο-χρονικές ακολουθίες animation, χρήση ήχου κατά
το animation).
5. Σχεδίαση με πρότυπα (drafting by standards): η χρήση διεθνώς αναγνωρίσιμων σχεδιαστικών συμβολογιών (ISO, κτλ.).
6. Αρχιτεκτονικά Κατασκευαστικά στοιχεία (AEC), εισαγωγή στο πληροφορικό ομοίωμα κτιρίου (BIM).
7. Δομή και τεχνολογία των δικτύων και του Διαδικτύου. Συνεργασία στο (Δια)δίκτυο: το οιονεί σχεδιαστήριο (virtual design office). Χρήση του Διαδικτύου για λήψη (και μετάδοση) πληροφοριών (σχέδια, φωτογραφίες, βάσεις
οικοδομικών στοιχείων). Δημιουργία ιστοσελίδας και ιστοτόπου. Εισαγωγή στην έννοια του οιονεί (virtual) χώρου.

Λογισμικό: Autocad, Autocad Architecture, 3ds max, Photoshop, FrontPage, καθώς και ελεύθερο λογισμικό.

Τρόπος διδασκαλίας: σε κάθε μάθημα παραδίδεται θεωρία, γίνεται εφαρμογή και πρακτική άσκηση στους ΗΥ, και εξετάζεται η πρόοδος των εργασιών. Η διδασκαλία γίνεται στο εργαστήριο προσωπικών υπολογιστών, με χρήση του συστήματος προβολής.