Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου
1/25/2021

Θέματα Ασκήσεων- Εργασιών

Κάθε σπουδαστής επιλέγει θέμα που έχει επεξεργαστεί, ή επεξεργάζεται, σε μάθημα σύνθεσης και εφαρμόζει όλα τα λογισμικά που διδάσκονται στο μάθημα.
Η τελική παρουσίαση συνιστάται να γίνεται σε μορφή ιστότοπου, ώστε να μπορεί να αναρτηθεί στον εξυπηρετητή της Σχολής.