Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού
4/22/2021

Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού

Σύντομος τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2012-2013
ΕξάμηνοΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΔιδάσκοντεςΜηνάς ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (υπεύθυνος μαθήματος) Καθηγητής ΕΜΠ, Αθανάσιος ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Μαρία Μάρκου, Λέκτωρ ΕΜΠ

Ανακοινώσεις

Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασμού  (υποσελίδες)

Περιεχόμενο Μαθήματος Οι μετασχηματισμοί των πόλεων τις τελευταίες δεκαετίες είναι εντυπωσιακά εντονότεροι σε σχέση με το παρελθόν και προδιαγράφουν μια μελλοντική “εικόνα” των πόλεων που λίγη σχέση θα έχει με το παρελθόν και, βέβαια, δεν μπορεί να «σχεδιαστεί» με βάση τις παλιότερες πρακτικές του σχεδιασμού. Αυτό ισχύει κατ’ εξοχήν στην σημερινή περίοδο της κρίσης που συναρτήθηκε, στην Ελλάδα και με εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού. Με βάση αυτή την αφετηριακή διαπίστωση, επιδίωξη του μαθήματος είναι να συζητήσει τις μεταλλαγές των πόλεων στην περίοδο της κρίσης, σε όλα τα πεδία (δραστηριότητες / χρήσεις γης, ανάπτυξη / χωρικές ανισότητες, κοινωνία / κοινωνικός αποκλεισμός στο χώρο, αστικό περιβάλλον κ.ο.κ.) και σε όλα τα χωρικά επίπεδα: πόλεις, ευρύτερες περιοχές τους, ρόλος των πόλεων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έμφαση θα δοθεί στις «αδυναμίες» αλλά και τις «ευκαιρίες» που παρουσιάζουν οι μελ-λοντικές προοπτικές ανάπτυξης των πόλεων. Η νέα «κατάσταση» των πόλεων κατά και μετά την κρίση και ακόμα περισσότερο, οι προκλήσεις που συνδέονται με τις προοπτικές εξέλιξης τους οφείλουν να αντιμετωπιστούν με νέες στρατηγικές και νέα εργαλεία και πρακτικές σχεδιασμού. Τέτοιες νέες καινοτόμες πρακτικές εφαρμόζονται σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη και αλλού. Θα τις παρουσιάσουμε θα τις σχολιάσουμε και θα τις συγκρίνουμε με τις πρακτικές που εφαρμόζονται (ή «απουσιάζουν») από τις ελληνικές πόλεις. Συνήθως, οι μεταβολές στον αστικό χώρο προχωρούν ενωρίτερα στις πιο μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα στις μητροπολιτικές περιοχές. Οι τελευταίες, αποτελούν δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ένα «εργαστήριο» για να μελετήσουμε τις τάσεις και τις προοπτικές αλλά και τις νέες πρακτικές σχεδιασμού που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες πόλεων. Για εμάς, στην Ελλάδα, ένα τέτοιο «εργαστήριο» αποτελεί η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας / Αττικής Γι αυτό το λόγο επιλέξαμε να εστιάσουμε τη θεματολογία των εργασιών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος στην Αθήνα. Βλέπε εκτενέστερα για την επιλογή των θεμάτων των εργασιών στα επόμενα. Βλέπε αναλυτικότερα στο συνημμένο αρχείο: "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗΣ 2014 - 15"
Διαλέξεις - παρουσιάσεις μαθήματος 2011-12 (θα αντικαθίστανται σταδιακά από τις φετινές)  
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών Η γραπτή εργασία αφορά την κριτική παρουσίαση ενός θέματος που εντάσσεται στο ευρύτερο αντικείμενο του μαθήματος, ανάλογα και με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κάθε σπουδαστή. Περιέχει τόσο θεωρητικό, όσο και εμπειρικό τμήμα από τη σύγχρονη πολεοδομική πρακτική του σχεδιασμού. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, τα θέματα εργασιών των σπουδαστών θα πρέπει να αναφέρονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην Αθήνα. Αυτό εκτός των άλλων, θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη ενός ενδιαφέροντος «διαλόγου» ανάμεσα στους σπουδαστές για τα προβλήματα, τις προοπτικές και τον σχεδιασμό της ίδιας πόλης, μιας πόλης με πολύ μεγάλα προβλήματα αλλά και μεγάλες δυνατότητες. Βλέπε αναλυτικότερα στο συνημμένο αρχείο: "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗ" - στο "Περιεχόμενο μαθήματος"
Μεταπτυχιακές Σπουδαστικές Εργασίες  
Σύνδεσμοι  
Επικοινωνία  
Ανακοινώσεις