Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
9/25/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Οικοδομική ανάλυση μικρού κτιρίου. Εξέταση του δομικού συστήματος, του εξωτερικού περιβλήματος και του εσωτερικού χώρου. Ανάπτυξη του φέροντος οργανισμού, του κατώτερου πατώματος, των εξωτερικών τοίχων, των πατωμάτων και της στέγασης. Αναφορά στα δίκτυα αστικής υποδομής.