Πολεοδομικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο
1/16/2019

Περιεχόμενο μαθήματος

Σχεδιαστικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο. Πολεοδομικές παρεμβάσεις: αναδρομή, τάσεις, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Πολεοδομικές λειτουργίες, χρήσεις γης, δείκτες και συντελεστές, πρότυπα. Τύποι πολεοδομικών Σχεδίων. Επεκτάσεις, αναπλάσεις, σημειακές παρεμβάσεις. Στρατηγικός αστικός σχεδιασμός. Παραδείγματα πολεοδομικών παρεμβάσεων: προϋποθέσεις και επιπτώσεις, ωφελούμενοι και θιγόμενοι. Ελληνική πολεοδομική νομοθεσία. Διοικητική υποδομή και πλαισίωση. Κράτος, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Κυκλοφορία, κέντρα πόλης, ελεύθεροι και δημόσιοι χώροι.