Παγκοσμιοποίηση και Μετασχηματισμοί της Πόλης και του Χώρου
8/4/2020

Θέματα Ασκήσεων-Εργασιών

** Οι απόψεις περί παγκοσμιοποίησης**

**Η αποβιομηχάνιση των κεντρικών καπιταλιστικών χωρών και η κοινωνία της πληροφορίας**

** Η πληροφορική τεχνολογία**

** Οι μετασχηματισμοί της πόλης στα κέντρα του καπιταλισμού και την περιφέρειά του στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης**

**Η υπέρβαση των συνόρων του έθνους-κράτους και η δημιουργία ενός ενιαίου παγκόσμιου οικονομικού χώρου**

** Οι φοτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν άλλο θέμα, εκτός του παραπάνω καταλόγου, αρκεί βέβαια να βρίσκεται εντός του περιεχομένου του μαθήματος