Κατεύθυνση Α - Αστική πολυκατοικία στην Ελλάδα
4/21/2021

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναγνώριση και κατανόηση της εξέλιξης της αστικής πολυκατοικίας από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα, ως κομβικού στοιχείου για την ανάγνωση του αστικού χώρου, για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ελληνικών πόλεων, για την επιβολή και κυριαρχία των αρχιτεκτονικών προτύπων κατοικίας και της εικονογραφίας τησ πόλης. Συστηματική μελέτη και μεθοδολογικά βήματα στοιχειώδους έρευνας για την ανάλυση, καταγραφή και ταξινόμηση επιλεγμένου υλικού.