Εισαγωγή στο χρώμα - Ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των χρωμάτων.
10/20/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σύνδεση σχεδίου και χρώματος.
Το φώς ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα.
Βασικοί νόμοι και ιδιότητες των χρωμάτων.
Αντιθέσεις, θερμά-ψυχρά, συμπληρωματικά.
Αντιστοιχία τονικής και χρωματικής κλίμακας.
Ασαφείς, ουδέτερες, ενδιάμεσες επιφάνειες.
Το σχήμα νοημένο ως χρωματική κηλίδα-έννοια της μάζας.
Διάταξη χημική, φυσική, ψυχολογική των χρωμάτων.