Περιβαλλοντικός βιοκλιματικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της πόλης
10/24/2018

Περιεχόμενο μαθήματος

Κατανόηση των εννοιών του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αλληλεξάρτησης του αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του αστικού περιβάλλοντος. Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο ή/και στα κτίρια και στον άμεσο υπάιθριο χώρο τους.