Ειδικά θέματα προοπτικής
10/28/2020
Skip Navigation Links : Ειδικά θέματα προοπτικής : Περιεχόμενο μαθημάτων

Περιεχόμενο μαθημάτων

Εμβάθυνση σε ζητήματα προοπτικής και οπτικής αντίληψης με ανάπτυξη επί μέρους θεμάτων. Προοπτικές ανακατασκευές. Στερεοσκοπική προοπτική. Προοπτική αναγλύφου. Οπτικές και προοπτικές ψευδαισθήσεις και αδύνατες κατασκευές. Προοπτική απεικόνιση σε καμπύλο πίνακα. Αρχές προοπτικής στη φωτογραφία, συνδυασμός φωτογραφίας με προοπτική απεικόνιση, ένταξη προοπτικού σε φωτογραφία, ανακατασκευή όψης και κάτοψης από φωτογραφία.