Ειδικά Θέματα Οικοδομικής, 6ου εξαμήνου.
9/25/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Η αντοχή και η γενική συμπεριφορά των κατασκευών στις σεισμικές καταπονήσεις επηρεάζονται δραστικά από το γενικό σχήμα τους, την κατανομή της μάζας, την επιλογή των υλικών, τη χρήση των δομικών στοιχείων κλπ. Εξάλλου, τα στοιχεία που δεν έχουν εξαρχής σχεδιασθεί ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν δυναμικό φορτίο, είναι πιθανό να γίνουν πολύ επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή ή δραστηριότητα μέσα ή κοντά στα κτίρια. Η ενίσχυση και η επισκευή των ιστορικών κτιρίων και οικισμών ωστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυναμικές καταπονήσεις αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης. Το μάθημα προσεγγίζει τις βασικές αρχές και τα προβλήματα που αφορούν τα θέματα αυτά.