Αστικό Τοπίο. Αναγνώριση, επιλογή, οργάνωση των δεδομένων που συνθέτουν τον εξωτερικό δημόσιο χώρο.
1/27/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανάγνωση μέσω του σχεδίου και του χρώματος του εξωτερικού δημόσιου χώρου.
Καταγραφή και Αξιολόγηση των δεδομένων που συνθέτουν το χώρο.
Φυσική και νοητική πορεία στο χώρο και στο χρόνο.
Σηματοδότηση, οριοθέτηση και μορφοποίηση των εννοιών που συνθέτουν το τοπίο.