Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Νάουσα Πάρου: ιστορική εξέλιξη και αρχιτεκτονικός χαρακτήρας" Άννα Ζώρα

"Νάουσα Πάρου: ιστορική εξέλιξη και αρχιτεκτονικός χαρακτήρας" Άννα Ζώρα

Σύντομη σχετικά περιγραφή της ιστορίας της Πάρου, ειδικότερα της Νάουσας, μορφή του λιμανιού και του οικισμού της ανά χρονική περίοδο, φάσεις ανάπτυξης του οικισμού, τμήματα τειχών που βρέθηκαν, κτιριολογική διάρθρωση και μορφολογική ανάλυση, κατασκευαστικά στοιχεία και γενικός χαρακτήρας οικισμού.