Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Από το κείμενο στο υπερκείμενο" Νικόλαος Κοτροζίνης

"Από το κείμενο στο υπερκείμενο" Νικόλαος Κοτροζίνης

Η παρούσα εργασία μελετά το πέρασμά μας από την κειμενική στην υπερκειμενική οργάνωση των πληροφοριών, κάτω από το πρίσμα μιας φυσικής εξελικτικής πορείας βελτιστοποίησης των μηχανισμών απόσπασης του νοήματος από το κείμενο. Υποστηρίζει την άποψη, ότι υπάρχει μια ισχυρή αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των εκάστοτε μέσων επικοινωνίας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το χώρο. Αναγνωρίζει την δομή, την λειτουργία και τις καινοτομίες που εισάγει το υπερκείμενο και τους τρόπους που επηρεάζει τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές και την εικόνα που έχουμε για το χώρο που μας περιβάλει.