Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Θεματικά πάρκα" Κωνσταντίνα Δρακωνάκη, Σεβαστή Χρυσοχού

"Θεματικά πάρκα" Κωνσταντίνα Δρακωνάκη, Σεβαστή Χρυσοχού

Κατ' αρχήν, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε ιστορικά τα παραδείγματα μέσα από τα οποία φαίνεται να προκύπτει η αντίληψη των σύγχρονων θεματικών πάρκων και διαπιστώσαμε τη μεγάλη παράδοση αντίστοιχων διαμορφώσεων σε όλη την ιστορία της νεότερης δυτικής τοπιοτεχνίας, από την αναγέννηση και μετά. Αυτή, όμως, η ιστορική αναζήτηση συμπληρώθηκε υποχρεωτικά από μία οριζόντια προσπάθεια διερεύνησης, που επιχειρεί να συγκρίνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό τοπίου με ένα άλλο εκφραστικό σύστημα, το γραπτό λόγο. Η συσχέτιση πλαστικών τεχνών, όπως είναι η τοπιοτεχνία και η αρχιτεκτονική, με τη λεκτική έκφραση δεν είναι τυχαία. Ο γραπτός λόγος, σύμφωνα με την ιστορική εξέλιξη, εμφανίζεται ως το ηγεμονικό εκφραστικό σύστημα σε σχέση με τα άλλα. Ως τέτοιο, χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον αφηγηματικό και ιδεολογικό κορμό του πολιτισμού μας. Κατά συνέπεια, η επιρροή του δημιουργεί συχνά την ανάγκη να αντλούμε στοιχεία από αυτό το εκφραστικό σύστημα. Έτσι, είναι πιθανόν οι δημιουργοί να θεωρούν καθήκον τους κάθε φορά τη μεταφορά θεμάτων και τρόπων έκφρασης από το λεκτικό σύστημα στις δικές τους περιοχές ή να θεωρούν, λόγω του κύρους του γραπτού λόγου, ότι το πράττουν, χωρίς να είναι ορθό. Εντούτοις, το λεκτικό σύστημα θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας θεσμοποίησης της κοινωνικής έκφρασης και για αυτό το λόγο ασκεί σίγουρα επιρροή, η οποία εμφανίζεται μέσα από τη μεταφορά τρόπων έκφρασης. Στην περίπτωση των θεματικών πάρκων, αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη αφηγηματική μεταφορά, η οποία στην παράδοση των τοπιοτεχνικών διαμορφώσεων δεν εμφανίζεται με μία αφαιρετική διαδικασία, αλλά αντίθετα με μια ακριβή και πλήρη μεταφορά ιστοριών και μύθων από την αρχαία παράδοση. Διερευνούμε αφενός μια ιστορική συνθήκη ανάπτυξης των χωρικών διαμορφώσεων και αφετέρου μια διαδικασία μεταφοράς προτύπων από ένα εκφραστικό σύστημα, που θεωρείται κυρίαρχο, σε άλλα συστήματα, τα οποία μολονότι υπήρξαν σπουδαία σε κάθε εποχή, εντούτοις θεωρούνται ηγεμονευόμενα από τη λεκτική έκφραση.