Κατεύθυνση Β: Η οικοδομική των σύνθετων υλικών
9/19/2019

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιστορική ανασκόπηση και εντοπισμός των χρήσεών τους στα κτιριακά έργα. Σύνθετα υλικά από ξύλο, γυαλί, ύφασμα και φυσικούς λίθους. Η εμπειρία από την εφαρμογή τους. Μία επανάσταση το σχεδιασμό των κτιριακών έργων.
Γενικές αρχές. Σύνθεση και σχεδιασμός. Στοιχεία στατικής τους λειτουργίας και συμπεριφοράς. Συνθέτοντα στοιχεία-υλικά. Η αρχή της «συνύπαρξης». Κριτήρια επιτυχούς ή ανεπιτυχούς συνύπαρξης. Φυσιολογική ή βιασμένη συνύπαρξη υλικών (μόνα τους ή σε ολοκληρωμένο κατασκευαστικό σύνολο). Η συνύπαρξη υλικών και η επίδοση της κατασκευής. Αισθητικά παρεπόμενα. Σύνθετες κατασκευές και σύνθετα υλικά. Ομοιότητες και διαφορές, δομή και φύση τους. Επιλογή «κατάλληλων» υλικών (συμβατών) για σύνθετες κατασκευές. Αρχές σχεδιασμού των σύνθετων κατασκευών. Κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσής τους. Η οικοδομική των σύνθετων υλικών. Αρχές ένταξής τους σε ένα κατασκευαστικό σύνολο. Δομική πληρότητα και κατασκευαστική τελειότητα. Προδιαγραφές «επιδόσεως» για την ένταξή τους σε οικοδομικά σύνολα και σε τεχνικά έργα.
Η αρχιτεκτονική των σύνθετων υλικών. Μορφολογία και αισθητική τους στα σύγχρονα κτίρια. Νέες τάσεις, προβληματισμοί και στόχοι. Το παρελθόν ενός μέλλοντος. Κτιριακές κατασκευές για «χρήση» και κτιριακές κατασκευές για «επίδειξη». Το μετέωρο βήμα της αρχιτεκτονικής στον κόσμο των προηγμένων υπερ-υλικών και τεχνολογιών αιχμής.