Διαλέξεις 2002
1/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο μετασχηματισμός του κτιριακού δυναμικού της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.) σε σχέση με την εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής" Αποστολίδης Κωνσταντίνος, Λαγαρού-Μπουζάκη Ελένη

"Ο μετασχηματισμός του κτιριακού δυναμικού της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ.) σε σχέση με την εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής" Αποστολίδης Κωνσταντίνος, Λαγαρού-Μπουζάκη Ελένη

Μελετήσαμε τα στάδια εξέλιξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της γαλλικής εταιρείας και είδαμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας καθόριζε τις εκάστοτε χωρικές απαιτήσεις. Η πορεία του κειμένου ξεκινάει από το αρχαίο Λαύριο, την περίοδο εκβιομηχάνησης της Ελλάδας, το νεότερο Λαύριο, την δημιουργία της Γ.Ε.Λ.Μ., τα χρόνια της παρακμής και τέλος το Τ.Π.Π.Λ.