Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Προβληματισμοί για την περιβαλλοντική και αρχιτεκτονική προστασία της κοιλάδας των Τεμπών" Ελένη Μπασλή

"Προβληματισμοί για την περιβαλλοντική και αρχιτεκτονική προστασία της κοιλάδας των Τεμπών" Ελένη Μπασλή

Με δεδομένα στοιχεία τη φύση, τη μυθολογία, την ιστορία, τη διαχρονική παρουσία του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η κοιλάδα των Τεμπών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αντικείμενο προστασίας, μελέτης, αξιοποίησης και προβολής. Γι' αυτό και προτείνεται η διαμόρφωση ενός προγράμματος πολύπλευρης ανάπτυξης με επίκεντρο την ορθολογική (αειφόρο) αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται : 1. Η εκπόνηση ειδικών μελετών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη των μνημείων. 2. Η χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής με στόχο τη διατήρηση και των γύρω παραδοσιακών οικισμών και τη λειτουργία τους ως κέντρα ανάπτυξης του οικοτουρισμού. 3. Η ανάπλαση του χώρου και των ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων. 4. Η χάραξη δρόμων και ειδικά του νέου αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με κριτήριο το σεβασμό στην ομορφιά του τοπίου και στην ιστορία του. 5. Η δημιουργία προϋποθέσεων για περιήγηση και απόλαυση της φύσης στα πλαίσια οργάνωσης του χώρου για τη λειτουργία του ως "οικο - εθνο - αρχαιολογικού πάρκου", παράλληλα με τη δημιουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος των παραπάνω προτάσεων είναι να εξασφαλίσουν προστασία και ισόρροπη ανάπτυξη για τις τρεις μορφές περιβάλλοντος : φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό/ ανθρωπογενές. Έτσι, θα μπορούσε να ανατραπεί η φθίνουσα πορεία της ελληνικής υπαίθρου και, παράλληλα προς την ανάδειξη των φυσικών τοπίων της ενδοχώρας, να διατηρηθούν και να προβληθούν τα άφθονα μνημεία πολιτισμού που στην πλειοψηφία τους είναι παραμελημένα.