Αστικός χώρος. Διευρυμένη αντίληψη της ανάγνωσης του χώρου μέσα απο το Σχέδιο και τη Ζωγραφική.
9/23/2020

Περιεχόμενο Μαθήματος

Λειτουργία της Ζωγραφικής και του Ελευθέρου Σχεδίου στον εσωτερικό χώρο.
Δυναμική των τροποποιήσεων.
Ογκοπλαστικά ζητήματα.
Επιφάνειες αδρανείς και ετεροκαθορισμένες.
Εφαρμογές με στόχο ποιοτικές εικαστικές πρσεγγίσεις.