Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Χωροθέτηση και σχεδιασμός Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στην πόλη της Λαμίας" Παπανάγνου Κων/νος, Χατζηβρέττα Κυριακή

"Χωροθέτηση και σχεδιασμός Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στην πόλη της Λαμίας" Παπανάγνου Κων/νος, Χατζηβρέττα Κυριακή

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση των χώρων για την χωροθέτηση πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στην πόλη της Λαμίας . Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε το γεγονός ότι από το Σεπτέμβρη του 2004 λειτουργεί το πανεπιστημιακό τμήμα πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοατρική σε ανεπαρκής κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στόχος της εργασίας μας είναι η διερεύνηση όλων εκείνων των παραγόντων που θα συντελέσουν στην σωστή λειτουργία  της συγκεκριμένης πανεπιστημιακής σχολής και παράλληλα θα συνεισφέρουν  στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής .

            Ξεκινήσαμε με την ανάγνωση της πόλης και διευρευνήσαμε της υπάρχουσες προτεινόμενες θέσεις  της Διοικούσας επιτροπής καθώς και κάποιες προτεινόμενες από την σπουδαστική ομάδα. Επιλέχθηκε η χωρο8έτηση στον ιστό της πόλης σε υπάρχοντα κτίρια.

Τέλος προτάθηκαν διαμορφώσεις και δρόμοι  ήπιας κυκλοφορίας για την καλύτερη σύνδεση των κτιρίων του πανεπιστημίου με την πόλη, καθώς και την μετατροπή των κτιρίων εσωτερικά ώστε να καταφέρουν να δεχτούν τις απαιτούμενες λειτουργίες που επιλέξαμε.