Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Διαχείρηση ρέματος σε αστικό περιβάλλον" Ελευθεριάδης Χρήστος

"Διαχείρηση ρέματος σε αστικό περιβάλλον" Ελευθεριάδης Χρήστος

       Η διπλωματική εργασία ασχολείται με το ρέμα της Πικροδάφνης, ένα από τα λιγοστά εναπομείναντα ανοιχτά ρέματα της Αττικής. Αρχικά παρουσιάζεται το σύνολο των κλειστών και ανοιχτών κλάδων του ρέματος καθώς και η λεκάνη και οι υπολεκάνες απορροής του ρέματος. Γίνεται ανάλυση της διαδικασίας αστικοποίησης της περιοχής  από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με την διαδικασία  κλεισίματος του ρέματος. Παράλληλα παρουσιάζονται  δευτερεύοντα φαινόμενα που έχουν σχέση με αυτή τη διαδικασία όπως η χάραξη των συνόρων των δήμων της περιοχής, η δέσμευση εκτάσεων από αυτούς αλλά και οι συνέπειες στο περιβάλλον και το τοπίο.

       Στην επόμενη ενότητα της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά το σύνολο των συμβατικών αλλά και εναλλακτικών μεθόδων αντιπλημμυρικής προστασίας και το γενικό σενάριο που υιοθετώ ως καταλληλότερο για την περίπτωση του ρέματος της Πικροδάφνης με δεδομένες τις υπάρχουσες συνθήκες. Συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων μικρού μεγέθους ταμιευτήρων ανάσχεσης πλημμύρας σε συνδυασμό με ήπιες μεθόδους «αποκατάστασης» του οικοσυστήματος.  Παράλληλα εκτίθενται τα οι μέχρι τώρα σχεδιασμοί για το μέλλον του ρέματος από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και την Ε.ΥΔ.Α.Π. για μετατροπή του ρέματος σε λεωφόρο ή ανοιχτό αγωγό όμβριων υδάτων μέσα από τα ίδια τους τα σχέδια. Ταυτόχρονα εκτίθεται και το αποτέλεσμα του ερευνητικού του Ε.Μ.Π. που προτείνει εκβαθύνσεις στην κοίτη και γίνονται παρατηρήσεις για τις επιπτώσεις που θα έχει κάθε μία από αυτές τις διευθετήσεις.   

      Στην επόμενη φάση η εργασία εστιάζεται σε δύο περιοχές στον Δήμο Αγίου  Δημητρίου και γίνεται ανάλυση του παραρεμάτιου χώρου σε σχέση με την ποιότητα του εδάφους του πρασίνου και την επέκταση του αυτοκινήτου σε αυτόν. Ταυτόχρονα γίνεται πρόταση που αναφέρεται στα τρία αυτά ζητήματα με κοινή κατεύθυνση την εισχώρηση του φυσικού στοιχείου στο εσωτερικό του αστικού ιστού και τον περιορισμό των χρήσεων του παραρεμάτιου χώρου που έχουν συνέπειες στο οικοσύστημα το τοπίο και τη λειτουργία του ρέματος.

      Τέλος προτείνεται σχεδιασμός του μετώπου της λεωφόρου Βουλιαγμένης με το ρέμα και τις παραρεμάτιες ενότητες των περιοχών  Σουλίου και Ελιάς καθώς και πρόταση για σχεδιασμό ταμιευτήρα ανάσχεσης πλημμύρας σε παραρεμάτια έκταση της περιοχής Άνοιξη που στο μεγαλύτερό της μέρος ανήκει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατόψεις και μακέτες σε κλίμακα 1\500, σκίτσα και τομές σε κλίμακα 1/200.