Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
5/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Επαναπροσέγγιση του τοπίου: ήπιες παρεμβάσεις στο τοπίο του Κουτάβου στην Κεφαλλονιά" Μαζαράκη Θεανώ

"Επαναπροσέγγιση του τοπίου: ήπιες παρεμβάσεις στο τοπίο του Κουτάβου στην Κεφαλλονιά" Μαζαράκη Θεανώ

                                  Το θέμα και οι παράμετροί του

 

Γενικές προτάσεις που αφορούν την πόλη του Αργοστολίου σε σχέση με την λιμνοθάλασσα του Κουτάβου.

Η περιοχή μελέτης (case study) βρίσκεται σήμερα σε μία διαδικασία μετασχηματισμού, καθώς ο βιότοπος ολοένα και επεκτείνεται. Θεωρείται σημαντικός για τη βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα ευάλωτος, επειδή εξαρτάται άμεσα από τις γοργές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κυρίως στο γειτονικό τους τοπίο.

Αντιμετώπιση τοπίου Κουτάβου, ως έναν αναπτυσσόμενο βιότοπο, ειδικής μορφολογίας, που προέκυψε μετά την αποξήρανση του έλους. Βρίσκεται σε εξελικτική φάση της μετάλλαξής του, γι’ αυτό και οι επεμβάσεις και οι παρεμβάσεις σε αυτόν εδράζονται σε στοιχεία επιστημονικά που τα αναδεικνύει η έρευνα και τα ταξινομεί η μελέτη.

 

 

                                  Οι πολλαπλές αναγνώσεις

 

Αναγνώριση, καταγραφή και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της περιοχής του Κουτάβου, στα πλαίσια της έρευνας. Δημιουργείται βάση δεδομένων (χαρτογραφική καταγραφή στοιχείων και δομών της ¨ταυτότητάς¨ του) και αναπτύσσεται μία μεθοδολογία ανάγνωσης των χαρακτηριστικών της (μεταβλητές)  σε σχέση με το τοπίο.

 

Για την συνθετική ανάγνωση των ποικίλων παραμέτρων του τοπίου συλλέχθηκε, οργανώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και χαρτογραφήθηκε ένα πλήθος στοιχείων τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες μεταβλητές. Αυτές εντάσσονται σε τέσσερις βασικές θεματικές κατηγορίες (φυσικό περιβάλλον, κτισμένο περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο και ανθρώπινες δραστηριότητες), καθεμιά από τις οποίες δίνει την δυνατότητα ανάδειξης διαφορετικών πλευρών του τοπίου, και όλες μαζί φιλοδοξούν να οργανώσουν την αποσύνθεσή του ως όλου.

 

Από την αρχή θεωρήθηκε ότι ουσιαστικά ,ο καθορισμός ενοτήτων θα έπρεπε να γίνει όχι μόνο με τη συμμετοχή πολλών μεταβλητών, τόσο συμβατικών (ανάγλυφο, δίκτυα, βλάστηση), όσο και των νέων (ανάλυση οικοσυστημάτων, μελέτες θέασης), αλλά κυρίως με τον μεταξύ τους συνδυασμό. Έτσι εξασφαλίστηκε μία πολύπλευρη προσέγγισή τους, μια προσέγγιση τοπίου.

 

 

                                  Αντίληψη και εικόνα τοπίου

 

Τοπίο: συμβολικά, ως πολιτιστική κατασκευή έχει συνεχή παρουσία είτε ως συλλογική μνήμη είτε ως αναφορά  μέσα από την αναπαράσταση.

Ατμόσφαιρα ενός τόπου, κυρίως χαρακτηρίζει και αναδεικνύει την φυσιογνωμία του (αισθήσεις, συναισθήματα, νοήματα).

Ο εντοπισμός, η ανάδειξη και ενεργό προστασία του χαρακτήρα ενός τόπου, συντελούν στην ελεύθερη ανάπτυξη και εξέλιξη του προσωπικού ύφους και ταυτότητάς του. 

                   

 

                                  Εντοπισμός διακριτών ενοτήτων σε περιβαλλοντικούς μικρότοπους

 

Προτάσεις για τέσσερα χιλιόμετρα λιμνοθάλασσας Κουτάβου / εστίαση σε έξι επιλεγμένα τμήματα .

 

 

                                  Υφές χαράξεων 

 

Στο Αργοστόλι υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό φυσικών στοιχείων. Ανακάλυψη και αποκατάσταση των κρυμμένων στοιχείων και η ανάδειξη τους σε σύνθετες περιβαλλοντικές ενότητες / περιοχές.

Διαδικασία αποσυναρμολόγησης των κεντρικών συλλήψεων των έξι επιλεγμένων περιοχών που καθοδηγούν τις καθιερωμένες αναγνώσεις του τοπίου.