Διαλέξεις 2005
8/4/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2005 : Περίοδος Ιουνίου 2005 : "Σενάρια καταστροφών" Λάζαρη Μάυρα

"Σενάρια καταστροφών" Λάζαρη Μάυρα

Τα «Σενάρια Καταστροφών» εστιάζουν στη μελέτη της έννοιας της καταστροφής σαν μια εν δυνάμει διαδικασία με πολλά δυνατά τελικά αποτελέσματα και σαν μια διαδικασία  μορφογενετική. Σ’ αυτά τα πλαίσια η καταστροφή αποτελεί ελιγμό επιβίωσης ενός συστήματος. Εισάγεται η έννοια του «σώζομαι» ως δομή μετασχηματισμών και αναιρείται η μοναδική έννοιά του ως άθικτο σώμα. Η παύση της λειτουργίας ενός αρχιτεκτονήματος δεν ταυτίζεται με την έννοια του ερειπίου. Το κτίριο σώζεται ακόμα κι αν αποκτήσει νέο ρόλο.

 Η θεωρία των καταστροφών του R.Thom ως μαθηματική θεωρία δίνει μοντέλα καταστροφών, μορφογενέσεων και σημασίας. Μελετάμε: α) «μορφολογίες» που αναμένουν μια διέγερση για να εκδηλώσουν μια εσωτερική δυνατότητα μετασχηματισμού (π.χ. παραδοσιακή κατοικία της Λευκάδας), β) μορφολογίες που ακολουθούν μια διέγερση και εξασφαλίζουν την επιβίωση απορροφώντας ενέργεια, γ)  μορφολογίες που μοιάζουν αποκρυσταλλωμένες διαδικασίες, σαν παγωμένες διαδοχικές εικόνες της καταστροφής (π.χ. λογική Zaha Hadid, αλγόριθμος P.Eisenman).

Ως συγκεκριμένο παράδειγμα μελετάται το νησί της Λευκάδας με το σεισμογενή χαρακτήρα του. Πραγματοποιούνται 4 αρχιτεκτονικές στάσεις (σύνδεση, πολεοδομία, κτίριο-πλοίο, ηλεκτρονική πολεοδομία) και 4 στάσεις περιγραφής-αναζήτησης της ταυτότητας του τοπίου (τομή ακρωτηρίου, πλάκα και όρια: τοίχος, γραμμή, polder).

Κύρια πρόθεση είναι η διεύρυνση της αρχιτεκτονικής σκέψης, ώστε να δοθούν ερεθίσματα και λύσεις σε φαινόμενα που θέτουν περιορισμούς στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η παραδοσιακή κατοικία της Λευκάδας προτείνεται ως αναφορά για το σχεδιασμό ενός νέου κτιρίου με αντίστοιχες δυνατότητες ελιγμού και μορφογένεσης.