Διαλέξεις 2001
10/28/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Στεγάσεις μεγάλων χώρων" Παπούλιας Χαράλαμπος, Χριστοβασίλης Δημήτρης

"Στεγάσεις μεγάλων χώρων" Παπούλιας Χαράλαμπος, Χριστοβασίλης Δημήτρης

Ανάγκη του ανθρώπου για στέγαση. Ανάγκη ύπαρξης μεγάλων στεγασμένων χώρων. Δικτυώματα-θλυβόμενες / εφελκυόμενες κατασκευές. Τεχνολογία -άνθρωπος. Τεχνολογία - αρχιτεκτονική + παράρτημα τεχνικών χαρακτηριστικών.