Διαλέξεις 2001
10/24/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2001 : "Η αγορά στη μαροκινή πόλη" Εύα Καρακίτσου

"Η αγορά στη μαροκινή πόλη" Εύα Καρακίτσου

Σκοπός του σπουδαστικού αυτού θέματος είναι αφενός η κατανόηση του δομημένου χώρου της αγοράς και δικαιολόγησης ή μη κάποιων πρώτων αντιδράσεων που βιώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Αφετέρου δε μία προσπάθεια να ειδωθεί ο χώρος αυτός ως προϊόν μιας κοινωνίας με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και να κατανοηθεί πως αυτά ενσωματώνονται και αναγνωρίζονται στο δομημένο χώρο. Έννοιες όπως κλειστός και ανοιχτός χώρος, γραμμικός και κεντρικός, συνεχής και αδιέξοδος, ιδιωτικός και δημόσιος, συνδιάζονται με μια σειρά από αξίες που χαρακτηρίζουν τη μαροκινή και γενικότερα τη μουσουλμανική κοινωνία. Από τον πολεοδομικό ιστό της μαροκινής πόλης, επιλέχτηκε να μελετηθεί διεξοδικότερα το κομμάτι εκείνο που περικλείει την αγορά, καθώς πρόκειται για το χώρο εκείνο που παρουσιάζει ποικιλλία δομών και συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος της ζωής της πόλης, επιτρέποντας παράλληλα την κατανόηση κάποιων αρχών οργάνωσή της συνολικά. Εξάλλου, πρόκειται για το τμήμα εκείνο του πολεοδομικού ιστού το περισσότερο προσβάσιμο και συνεπώς που δίνει τη δυνατότητα για παρατήρηση σε μια κοινωνία καθαρά εσωστρεφή και επιφυλακτική προς τον ξένο επισκέπτη.