Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Ανοικοδόμηση το Ο.Τ.2215" Δαφερέρα Ελένη

"Ανοικοδόμηση το Ο.Τ.2215" Δαφερέρα Ελένη

Αυτή η διπλωματική εργασία αφορά ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή του

Μεταξουργείου. Ξεκίνησα με την ανάλυση καθώς και την ανάγνωσή της περιοχής,.

Οι πρώτες ιδέες, τα ερεθίσματα, ήταν σχετικά με τη δομή της αθηναϊκής κατοικίας

καθώς και την εσωστρέφεια που παρουσιάζει. Η αθηναϊκή αυλή, το χαγιάτι και οι

προσβάσεις στον εσωτερικό υπαίθριο χώρο συμβάλουν στην κοινωνική ζωή που

αναπτύσσεται στην αθηναϊκή κατοικία. Σύμφωνά με τα παραπάνω, η κεντρική ιδέα

διαμορφώνεται ως εξής: το κτισμένο τοποθετείται στα όρια του οικοδομικού

τετραγώνου, το χαγιάτι στρέφεται προς την πλευρά του δρόμου, έτσι οι κατοικίες

βρίσκουν μια φυσική εκτόνωση στον εσωτερικό υπαίθριο χώρο, όπως και η

αναζήτηση της μικροκλίμακας στο συγκρότημα.

Η αναζήτηση του συγκροτήματος έγινε μέσα από την δημιουργία πολλών

προμακετών και σκίτσων. Έχοντας εντοπίσει τα κύρια συστατικά της αθηναϊκής

κατοικίας, έγινε μία διερεύνηση και προσαρμογή αυτών των στοιχείων στα σημερινά

δεδομένα που ζητά η σύγχρονη κατοίκηση. Πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί οι

διαβαθμίσεις του χώρου (ημιυπαίθριοι διάδρομοι, κατακόρυφες κινήσεις, οριζόντιες

κινήσεις, χαγιάτι, εσωτερική αυλή) αποτελούν σημαντικό μέρος της ανάλυσης και

χαρακτηριστικά του συγκροτήματος που προέκυψε.

Όσον αφορά την οργάνωση του εσωτερικού χώρου των κατοικιών, οι χώροι

διημέρευσης βρίσκονται στην πρώτη στάθμη και οι πιο ιδιωτικοί στη δεύτερη.

Δημιουργήθηκαν ανοίγματα στην πλάκα, δίνοντας αύξηση του εσωτερικού ύψους.

Η στερεομετρία των κατοικιών παρουσιάζει κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους, τα

δώματα (χώρος ιδιόκτητος) που μπορεί να αξιοποιηθεί. Η διαμόρφωση των όψεων

παρουσιάζει ζώνες ανοιγμάτων με ελαφριά πετάσματα δίνοντας έτσι διαπερατότητα

στην ίδια την κατοικία. Τα κλιμακοστάσια λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταβατικοί

χώροι που εξυπηρετούν τα εκάστοτε διαμερίσματα.

Η σύνθεση των κατοικιών στο συγκρότημα διαμορφώνεται σύμφωνα με το πώς θα

καθοριστούν οι ζώνες κίνησης, κατακόρυφες και οριζόντιες, ουσιαστικά ενδιάμεσοι

μεταβατικοί χώροι. Οι προσβάσεις στις κατοικίες, η τυποποίηση, η ομοιομορφία και

ανομοιομορφία που χαρακτηρίζει το συγκρότημα. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο

ημιυπαίθριος διάδρομος, το χαγιάτι που τοποθετείται προς την πλευρά του δρόμου

λειτουργεί ως χώρος εκτόνωσης καθώς και ως χώρος οριζόντιων κινήσεων.

Τέλος, η αναφορά προς την εσωτερική αυλή που δημιουργείται σκόπιμα δεν έγινε με

υπεροργάνωση του εξωτερικού αυτού χώρου. Το ίδιο το συγκρότημα δημιουργεί

αυτή την εσωτερική αυλή όπου οι ίδιοι οι κάτοικοι μπορούν να επέμβουν και να

διαμορφώσουν το χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Έχει επίσης δοθεί και ένας

χώρος πάνω από την υπόγεια είσοδο του παρκινγκ που το ίδιο το συγκρότημα μπορεί

να του δώσει όποια χρήση θεωρηθεί αναγκαία (π.χ. χώρος συνελεύσεων,

κοινόχρηστος χώρος κτλ.).

Συνοψίζοντας, η σπουδή στην κατοικία η όποια προϋπόθετε εκτενή έρευνα σε βασικά

χαρακτηριστικά της ίδιας της δομής της, καθώς και τη συνύπαρξη με άλλες κατοικίες

μέσα στον πολεοδομικό ιστό, με οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που αποπειράται να

δώσει λύσεις σε προβλήματα της σύγχρονης κατοίκησης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη

τον περιβάλλοντα χώρο με τον οποίο η κάθε κατοίκηση θα συνομιλεί.