Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : "Θεραπευτική Αρχιτεκτονική. Νοσοκομείο στο Πικέρμι" Καβασακάλης Γιώργος, Λιακάκου Ιουλία

"Θεραπευτική Αρχιτεκτονική. Νοσοκομείο στο Πικέρμι" Καβασακάλης Γιώργος, Λιακάκου Ιουλία

Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας, μελετάται ένα νοσοκομειακό κτίριο στο Πικέρμι, στην Ανατολική Αττική. Η επιλογή του νοσοκομειακού κτιρίου έγινε στη βάση του γεγονότος ότι ένα τέτοιο κτίριο, εξαιτίας των πολυδιάστατων ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεών του, απαιτεί πολύ προσεκτική αντιμετώπιση. Αυτή η απαίτηση είναι που κατέστησε ελκυστική την ενασχόληση με αυτό το συγκεκριμένο συνθετικό θέμα. Για το νοσοκομείο που μελετήθηκε, έγινε προσπάθεια να αποκαλυφθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το διαφοροποιούσαν από τη μέχρι τώρα συνηθισμένη αντίληψη ενός ιδρυματικού, ψυχρού κτιρίου και θα το καθιστούσαν ένα κτίριο αφιερωμένο στην θεραπεία του ανθρώπινου πόνου, το οποίο μέσω της αρχιτεκτονικής του να συμμετέχει με ενισχυτικό τρόπο στην διαδικασία της ίασης. Δόθηκε έμφαση σε στοιχεία όπως η οργάνωση και η διάκριση των κινήσεων, ο εύκολος προσανατολισμός, η επαφή με το φυσικό περιβάλλον και εν γένει η επίτευξη τέτοιων χωρικών ποιοτήτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό που να έχουν σαν αποτέλεσμα την αμφίδρομη σχέση κτιρίου και χρήστη.