Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Οκτωβρίου 2006 : Τούση Ευγενία «Πολεοδομικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η περίπτωση της Νίκαιας»

Τούση Ευγενία «Πολεοδομικός σχεδιασμός και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η περίπτωση της Νίκαιας»

Το έναυσμα για την εργασία αυτή ήταν μια παρατήρηση στο χώρο: Αν περιπλανηθεί κανείς στις γειτονιές της Νίκαιας θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν έντονες διαφορές ως προς τις συνθήκες στέγασης και γενικά ως προς τη φυσιογνωμία του κτισμένου περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, η Νίκαια συγκροτήθηκε αρχικά ως προσφυγικός συνοικισμός, οδηγούμαστε στην υπόθεση εργασίας ότι η εξέλιξη και οι διαφοροποιήσεις στις συνθήκες στέγασης και στο αστικό περιβάλλον είναι προϊόν κοινωνικών μετασχηματισμών με έντονες χωρικές διαστάσεις.

Στόχος της έρευνας, είναι να στοιχειοθετηθούν ερμηνείες για την κοινωνική και χωρική φυσιογνωμία της Νίκαιας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί διαχρονικά και να διατυπωθούν κατευθύνσεις πολιτικής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και προκειμένου να καταλήξει η διερεύνηση σε πορίσματα τα οποία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα χωρίς να τη διαστρεβλώνουν, η εργασία εμβαθύνει στα ζητήματα με έρευνα πεδίου.

 Ειδικότερα, στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επιλογών της εργασίας, γίνεται επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων, σχεδιάζεται και υλοποιείται έρευνα πεδίου, σύμφωνα με τους άξονες που διαμορφώθηκαν από τις αρχικές υποθέσεις εργασίας. Η έρευνα πεδίου κατευθύνεται σε μικρότερες περιοχές, “θύλακες”, στη Νίκαια, προκειμένου να διερευνηθούν εις βάθος οι ιδιαιτερότητες. Η πιλοτική αυτή μελέτη, διαρθρώνεται έτσι ώστε να παρέχει ευελιξία για τον επαναπροσδιορισμό διαπιστώσεων ανάλογα με τις μεταβολές που σημειώνονται στο χώρο και στην κοινωνία.