Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
4/20/2021

Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ακαδημαϊκό Έτος2017-2018

Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών  (υποσελίδες)

Αντικείμενο - στόχοι Το Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό εντάσσεται στον τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Ιδρύθηκε το Ιούλιο του 1998 με πρώτο Διευθυντή τον τότε Αν. Καθηγητή Δ. Γεωργουλή, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη και την διδακτική και ερευνητική δραστηριοποίηση του Εργαστηρίου έως και το 2006. Από το 2007 ανέλαβε την Διεύθυνση του Εργαστηρίου ο Μ. Αγγελίδης, Καθηγητής ΕΜΠ. Έχει εγκριθεί από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ η μετονομασία του Εργαστηρίου σε "Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών" Γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι ο Χωρικός Σχεδιασμός και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Spatial Planning and Geographic Information Systems) και ειδικότερα: - η ανάλυση της χωρικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και των οικιστικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στον αστικό χώρο - η αξιολόγηση των πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία, το περιβάλλον και τις πόλεις - η ειδικότερη συσχέτιση του χωρικού σχεδιασμού με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης - η δημιουργία δεικτών και μοντέλων χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την ψηφιακή οργάνωση σχεσιακών βάσεων δεδομένων για τον ευρωπαϊκό χώρο και τις ελληνικές περιφέρειες και πόλεις - η ανάπτυξη εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον χωροταξικό, πολεοδομικό, και περιβαλλοντικό σχεδιασμό Το Εργαστήριο έχει ως στόχους: - την υποστήριξη των διδακτικών αναγκών του ΕΜΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο - την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στα γνωστικά αντικείμενά του (βλ. παραπάνω) - τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. - τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων - την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων - τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς - την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία. Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου μπορεί να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, μέλη άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες-ερευνητές. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου ορίζεται στο ΠΔ 223/1998.
Πρόσωπα  
Ερευνητικά προγράμματα - Συνοπτικός κατάλογος  
Ερευνητικά προγράμματα - αναλυτικά  
Επιστημονικό υλικό  
Ανακοινώσεις  
Σύνδεσμοι  
Επικοινωνία Ταχυδρ. Διεύθυνση: Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Καθηγητής Μηνάς Αγγελίδης Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου 15780, Αθήνα Ελλάδα Τηλέφωνα - Φαξ - E-mail Μηνάς Αγγελίδης Τηλ.: 30 210 - 7721731 Φαξ: 30 210 - 7721728 e-mail : angelidi@central.ntua.gr Επαμεινώνδας Τσίγκας Τηλ.: 30 210 - 7721589 e-mail : nontas@upln.ntua.gr