Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
7/9/2020

Ερευνητικά προγράμματα - αναλυτικά

Βλέπε συνοπτικό κατάλογο ερευνητικών προγραμμάτων παραπάνω

Ερευνητικά προγράμματα - αναλυτικά  (υποσελίδες)

Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Σχέδιο Νομαρχίας Αθηνών Ερευνητικό πρόγραμμα που ανατέθηκε από την Νομαρχία Αθηνών στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2005-2007). Προϋπ.: 150.000 Ευρώ. Eπιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας Έρευνας Ε.Μ. Πολυτεχνείου και συντονιστής του συνόλου του προγράμματος: Μ. Αγγελίδης
Προετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου της Περιοχής Ποτίμων στην Κοινότητα Κισσόνεργας Ανατέθηκε από την Κοινότητα Κισσόνεργας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση σχετική προγραμματική σύμβαση της Κοινότητας με το ΕΜΠ. Η έρευνα αφορά σε πρότυπη ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Κοινότητας Κισσόνεργας και διατύπωση στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης της κρατικής ιδιοκτησίας περιοχής των Ποτίμων της Κοινότητας Κισσόνεργας. Ερ. ομάδα ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης (επ. υπεύθυνος), Α, Μπαλλής – Επ. Καθ. Σχ. Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ, Κ. Χατζημπίρος – Αν. Καθ. Σχ. Πολιτικών Μηχ. ΕΜΠ, Γ. Κάρκα, Ε.Τσίγκας, Π. Μπαζούλα, Α. Κατσακιώρη κ.ά.
The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development (ESPON project 1.1.1) Ερευνητικό πρόγραμμα που χρη¬ματοδοτήθηκε από την Ευρωπ. Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτυακού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας (ESPON). Εκπονήθηκε (2002-2005) από Διεθνική Ερευνητική Ομάδα, στην οποία συμμετείχε το ΕΜΠ. Συντονιστής της Ομ. Εργασίας ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης
Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy (ESPON Project 3.2) Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESPON 2006 - βλ. παραπάνω. Ομάδα Εργασίας ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης (επ. υπεύθυνος), Γ. Κάρκα, Δ. Μανουσαρίδη, Κ. Σαντιμπαντάκης
Particular effects of the EU and beyond on the polycentric spatial tissue with special attention on discontinuities and barriers (ESPON project 1.1.3) Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESPON - βλ. παραπάνω. Συντονιστής της Ομ. Εργασίας ΕΜΠ (2003-2005): Μ. Αγγελίδης
ESPON 2013 Project FOCI/ , Future Orientations of Cities: Cities and urban agglomerations Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESPON 2006 - βλ. παραπάνω. Ομάδα Εργασίας ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης (επ. υπεύθυνος), Γ. Κάρκα, Π. Μπαζούλα, Ε.Τσίγκας, Κ. Σαντιμπαντάκης κ.ά.
ESPON 2013 Project Database Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESPON 2013 - βλ. παραπάνω. Ομάδα Εργασίας ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης (επ. υπεύθυνος), Γ. Κάρκα, Ε.Τσίγκας
ESPON 2013 Project Demifer - Demographic and migratory flows affecting European regions and cities Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESPON 2013 - βλ. παραπάνω. Ομάδα Εργασίας ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης (επ. υπεύθυνος), Γ.Κάρκα
ESPON 2013 Project INTERCO (Territorial cohesion indicators and indices) Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ESPON 2013 - βλ. παραπάνω. Αφορά σε δείκτες χωρικής συνοχής σε ευρωπαίκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ομάδα Εργασίας ΕΜΠ: Μ. Αγγελίδης (επ. υπεύθυνος), Σ. Μπατζίκου, Ε.Τσίγκας, Π. Μπαζούλα, Α. Φούντα, κ.ά.