Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
4/22/2021

Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης

Ακαδημαϊκό Έτος2013-2014
Λοιπά ΣτοιχείαΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης (ΕΧΟΑ) είναι ένα από τα ερευνητικά εργαστήρια του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

Ιδρύθηκε το 1981 (Π.Δ.573/1981). Λειτούργησε το 1983 (Ένταξη στην Σχολή: Υ.Α. Β1/29/83 - Β'80).

Ο Λουδοβίκος Βασενχόβεν, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, ήταν ο πρώτος διευθυντής του Εργασ-τηρίου μέχρι το 2005. Από το 2005 κι έπειτα το εν λόγω εργαστήριο, διευθύνεται από την Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σοφία Αυγερινού – Κολώνια.

Η θεματολογία της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΧΟΑ καλύπτει ένα εκτεταμένο πεδίο της πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού, της χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού.

Βασικοί σκοποί είναι η προσέγγιση των χωρο-κοινωνικων θέματων , η ανάπτυξη μεθόδων για την προσέγγισή τους και η διατύπωση κατευθύνσεων στρατηγικών παρεμβάσεων.

Η θεματολογία της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΧΟΑ μέχρι σήμερα εντάσσεται στις ακόλουθες περιοχές:

• Έρευνα για τις πηγές και μεθόδους ανάλυσης του χώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Διερεύνηση των ιδιομορφιών που στο πλαίσιο της σύγχρονης κρίσης παρουσιάζονται στον ελληνικό χώρο: δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί.

• Περιεχόμενο και διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).

• Βασικές παράμετροι αειφορίας στο σχεδιασμό του χώρου - θεσμικά εργαλεία και πολιτικές.

• Προσέγγιση θεμάτων τουρισμού, πολιτισμού, τοπικών τεχνογνωσιών και δημιουργικότη-τας- χωρικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη.

• Χωρική ανάπτυξη, βιομηχανική και μεταποιητική δραστηριότητα.


ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης έχει ως στόχους:

• Την υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΜΠ στα θέματα της πολεοδομίας, και αστικού σχεδιασμού, της χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού.
• Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της πολεοδομίας, και αστικού σχεδιασμού, της χωροταξίας και οικιστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου χωρι-κού σχεδιασμού.
• Την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα ερευνών.
• Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια των στόχων του επιστημονι-κού αντικειμένου.
• Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύ-σεων και εκδόσεων.

Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, μέλη άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές.

Από το 1985 ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων υλοποιήθηκαν σ' αυτό για λο-γαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπ-τυξης, Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-γής), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (π.χ. του Δήμου Αθήνας), Ορ-γανισμών Σχεδιασμού (π.χ. του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλον-τος Αθήνας), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και διαφόρων άλλων οργανισμών και φορέων.

Έχουν οργανωθεί επίσης διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα.

Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩN
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟTΑΞΙΑΣ

Eργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
Διευθύντρια:Καθηγήτρια Σ.Αυγερινου-Κολώνια


Συγκρότημα Πατησίων, Πατησίων 42, Αθήνα 106 82 - Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας (4ος ορ.),
Γραμματεία Εργαστηρίου: Πένυ Μπουτσικάκη, τηλ. 210 7721586 και 210 7721588 – Fax 210 7721587 -
E-mail: rpudlab@arch.ntua.gr

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, February 20, 2012
2/17/2012 Σύνδεση

E-mail: rpudlab@arch.ntua.gr

Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης  (υποσελίδες)

Γενικά Στοιχεία  
Θεματολογία  
Επικαιρότητα  
Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα  
Υλοποιηθέντα Ερευνητικά Προγράμματα Από το 1985 υλοποιήθηκαν 39 ερευνητικά προγράμματα
Συνέδρια  
Οργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης  
Εξοπλισμός 1 Βιβλιοδετικό μηχάνημα 1 Φωτοαντιγραφικό XEROX 5828 1 FAX 2 KODAK Projectors 1 KODAK Projector over head 4 μονάδες Η/Υ 4 Εκτυπωτές 4 Οθόνες 2 scanners
Επικοινωνία  
Προσωπικό  
Βιβλιογραφία  
Άρθρα - Διαλέξεις - Παρουσιάσεις