Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
6/3/2020

Θεματολογία

Θεματολογία

Η θεματολογία της ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΧΟΑ μέχρι σήμερα εντάσσεται στις ακόλουθες περιοχές:

• Έρευνα για τις πηγές και μεθόδους ανάλυσης του χώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Διερεύνηση των ιδιομορφιών που στο πλαίσιο της σύγχρονης κρίσης παρουσιάζονται στον ελληνικό χώρο: δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί.

• Περιεχόμενο και διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).

• Βασικές παράμετροι αειφορίας στο σχεδιασμό του χώρου - θεσμικά εργαλεία και πολιτικές.

• Προσέγγιση θεμάτων τουρισμού, πολιτισμού, τοπικών τεχνογνωσιών και δημιουργικότητας- χωρικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη.

• Χωρική ανάπτυξη, βιομηχανική και μεταποιητική δραστηριότητα.

Από το 1985 ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων υλοποιήθηκαν σ' αυτό για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (π.χ. του Δήμου Αθήνας), Οργανισμών Σχεδιασμού (π.χ. του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλον-τος Αθήνας), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και διαφόρων άλλων οργανισμών και φορέων.

Έχουν οργανωθεί επίσης διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, January 20, 2014