Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
6/3/2020

Συνέδρια  (υποσελίδες)

Οικονομική συγκυρία και χωροταξία του τουρισμού Ημερίδα, Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωροταξική Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωροταξική Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Χώρου: Προοπτικές για τον 21ο Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τα κράτη – μέλη και τις Βαλκανικές και Παραευξείνιες Χώρες. Διεθνές συνέδριο στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Μάϊος 1999. (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Εξωτερικών και Τράπεζα Ελλάδας). Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής: Λ. Βασενχόβεν.
Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Μεσαίου Μεγέθους Αστικά Κέντρα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Μεσαίου Μεγέθους Αστικά Κέντρα. ΕΜΠ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Βόλος, Απρίλιος 1997. Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής: Λ. Βασενχόβεν.
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη: Το «Πλαίσιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη» Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη: Το «Πλαίσιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη» και οι Ελληνικές πόλεις. ΕΜΠ και Δήμος Καλαμάτας, Καλαμάτα, Σεπτέμβριος 1999. Πρόεδρος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής: Λ. Βασενχόβεν