Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Έρευνας Ι
1/25/2021

1

Alexander, A City is Not a Tree
Αρχείο: Alexander, A City is Not a Tree-2.pdf
Μέγεθος: 641.72 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Alexander, new concepts in complexity theory
Αρχείο: Alexander, new concepts in complexity theory-1.pdf
Μέγεθος: 130.57 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Alexander_Notes On The Synthesis of Form
Αρχείο: Alexander_Notes On The Synthesis of Form.pdf
Μέγεθος: 26.22 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Arnheim, Entropy and Art
Αρχείο: Arnheim, Entropy and Art.pdf
Μέγεθος: 657.67 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Auge, L’art du décalage
Αρχείο: Auge, L’art du décalage-1.pdf
Μέγεθος: 190.45 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Badiou-Infinite-Thought
Αρχείο: Badiou-Alain-Infinite-Thought.pdf
Μέγεθος: 7.22 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Badiou-Being-and-Event
Αρχείο: Badiou-Being-and-Event.pdf
Μέγεθος: 6.88 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Badiou-Logics-of-Worlds
Αρχείο: Badiou-Logics-of-Worlds.pdf
Μέγεθος: 1.89 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Beaumont, Utopia-Ltd 1870-1900
Αρχείο: Beaumont, Utopia-Ltd 1870-1900.pdf
Μέγεθος: 869.38 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Bourriaud, Altermodern
Αρχείο: Bourriaud, Altermodern-1.pdf
Μέγεθος: 2.99 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Bourriaud, Postproduction
Αρχείο: Bourriaud, Postproduction-1.pdf
Μέγεθος: 296.53 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Bourriaud-relational_aesthetics
Αρχείο: Bourriaud-relational_aesthetics.pdf
Μέγεθος: 11.62 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Bricmont, Postmodernism and its problem with science
Αρχείο: Bricmont, Postmodernism and its problem with science-1.pdf
Μέγεθος: 265.98 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Briggs, Baroque-Architecture
Αρχείο: Briggs, Baroque-Architecture-1.pdf
Μέγεθος: 12.26 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Buzaglo, The Logic of Concept Expansion
Αρχείο: Buzaglo-The-Logic-of-Concept-Expansion.pdf
Μέγεθος: 939.80 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Cilliers-Complexity-and-Postmodernism
Αρχείο: Cilliers-Complexity-and-Postmodernism.pdf
Μέγεθος: 1.17 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Coleman, Utopias-and-Architecture
Αρχείο: Coleman, Utopias-and-Architecture.pdf
Μέγεθος: 5.15 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Crimp, Pictures
Αρχείο: Crimp, Pictures.pdf
Μέγεθος: 3.21 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Deleuze, Nietzsche and Philosophy
Αρχείο: Deleuze, Nietzsche and Philosophy-1.pdf
Μέγεθος: 27.95 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Deleuze, The-Fold-Leibniz-and-the-Baroque
Αρχείο: Deleuze, The-Fold-Leibniz-and-the-Baroque.pdf
Μέγεθος: 8.33 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Deleuze-Guattari, A thousand Plateaus
Αρχείο: Deleuze-Guattari, A thousand Plateaus-1.pdf
Μέγεθος: 3.23 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Famous-Utopias
Αρχείο: Famous-Utopias.pdf
Μέγεθος: 7.07 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Foster, ed, The Anti Aesthetic
Αρχείο: Foster, ed, The Anti Aesthetic-1.pdf
Μέγεθος: 44.91 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Foucault, Madness and Civilization
Αρχείο: Foucault, Madness and Civilization-1.pdf
Μέγεθος: 1.64 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Foucault, The Order of Things
Αρχείο: Foucault, The Order of Things-1.pdf
Μέγεθος: 2.63 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Foucault, This-is-Not-a-Pipe
Αρχείο: Foucault, This-is-Not-a-Pipe.pdf
Μέγεθος: 25.48 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Guattari, Chaosmosis
Αρχείο: Guattari, Chaosmosis.pdf
Μέγεθος: 29.05 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Hall, The Hidden Dimension
Αρχείο: Hall-The-Hidden-Dimension.pdf
Μέγεθος: 13.35 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Heynes, Architecture-and-Modernity-a-Critique
Αρχείο: Heynes, Architecture-and-Modernity-a-Critique.pdf
Μέγεθος: 10.14 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Hoffman, From Modernism to Postmodernism
Αρχείο: Hoffman, From Modernism to Postmodernism.pdf
Μέγεθος: 29.27 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Jung, Man and His Symbols
Αρχείο: Jung, Man and His Symbols-1.pdf
Μέγεθος: 86.94 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Kristeva, Powers of Horror An Essay on Abjection
Αρχείο: Kristeva, Powers of Horror An Essay on Abjection-1.pdf
Μέγεθος: 21.33 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Kuhn-Structure-of-Scientific-Revolutions
Αρχείο: Kuhn-Structure-of-Scientific-Revolutions.pdf
Μέγεθος: 10.00 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Lacan-Ecrits
Αρχείο: Lacan-Ecrits.pdf
Μέγεθος: 14.56 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis
Αρχείο: Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis.pdf
Μέγεθος: 3.56 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
La Cerra, The First Law of Psychology is the Second Law of Thermodynamics
Αρχείο: La Cerra, The First Law of Psychology is the Second Law of Thermodynamics-1.pdf
Μέγεθος: 165.36 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Lakatos, The methodology of scientific research programmes
Αρχείο: Lakatos-The-methodology-of-scientific-research-programmes.pdf
Μέγεθος: 16.98 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Lazzarato, Immaterial Labour
Αρχείο: Lazzarato, Immaterial Labour.pdf
Μέγεθος: 159.24 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Leach, ed, Rethinking Architecture
Αρχείο: Leach, ed, Rethinking Architecture-1.pdf
Μέγεθος: 2.48 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Lefebvre_The Production of Space
Αρχείο: Lefebvre_The Production of Space.pdf
Μέγεθος: 4.00 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Levi Strauss, Tristes Tropiques
Αρχείο: Levi Strauss, Tristes Tropiques-1.pdf
Μέγεθος: 45.47 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Lyotard, The Postmodern Condition
Αρχείο: Lyotard, The Postmodern Condition.pdf
Μέγεθος: 7.13 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Madrazo_The Concept of Type
Αρχείο: Madrazo_The Concept of Type.pdf
Μέγεθος: 13.99 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Mannheim, Ideology and Utopia
Αρχείο: Mannheim, Ideology and Utopia.pdf
Μέγεθος: 18.75 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Manuel & Manuel, Utopian-Thought-in-the-Western-World
Αρχείο: Manuel & Manuel, Utopian-Thought-in-the-Western-World.pdf
Μέγεθος: 19.85 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Meillassoux, After Finitude
Αρχείο: Meillassoux, After Finitude.pdf
Μέγεθος: 1.08 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Menninghaus, Disgust
Αρχείο: Menninghaus, Disgust.pdf
Μέγεθος: 3.40 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Merleau-Ponty-M-Phenomenology-of-Perception
Αρχείο: Merleau-Ponty-M-Phenomenology-of-Perception.pdf
Μέγεθος: 2.43 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Sunday, September 23, 2012
Merleau Ponty_The-Visible-and-Invisible
Αρχείο: Merleau Ponty_The-Visible-and-Invisible.pdf
Μέγεθος: 17.45 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 20, 2012
Merleau-Ponty-the-world-of-perception
Αρχείο: Merleau-Ponty-the-world-of-perception-1.pdf
Μέγεθος: 650.78 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 20, 2012
Mumford, Story-Of-Utopias
Αρχείο: Mumford, Story-Od-Utopias.pdf
Μέγεθος: 7.44 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 20, 2012
Noel, Beyond Aesthetics
Αρχείο: Noel, Beyond Aesthetics.pdf
Μέγεθος: 1.64 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 20, 2012
Panofsky, Meaning in the Visual Arts
Αρχείο: Panofsky, Meaning in the Visual Arts-1.pdf
Μέγεθος: 52.26 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Saturday, October 20, 2012
Patton_Between-Deleuze-and-Derrida
Αρχείο: Patton_Between-Deleuze-and-Derrida.pdf
Μέγεθος: 12.15 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Peirce, Collected papers
Αρχείο: Peirce, Collected papers.pdf
Μέγεθος: 1.00 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Popper, The-Open-Society-and-Its-Enemies
Αρχείο: Popper, The-Open-Society-and-Its-Enemies.pdf
Μέγεθος: 4.78 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Ranciere, The Politics of Aesthetics
Αρχείο: Ranciere, The Politics of Aesthetics.pdf
Μέγεθος: 35.08 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Reader, The Abject Object
Αρχείο: Reader, The Abject Object.pdf
Μέγεθος: 2.12 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia
Αρχείο: Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia.pdf
Μέγεθος: 4.56 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Rosenstiehl-Petitot, Automate asocial et system acentres
Αρχείο: Rosenstiehl-Petitot, Automate asocial et system acentres-1.pdf
Μέγεθος: 1.36 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Sartre, The transcendence of ego
Αρχείο: Sartre, The transcendence of ego-1.pdf
Μέγεθος: 4.02 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Scalvini, Structural Linguistics
Αρχείο: Scalvini, Structural Linguistics.pdf
Μέγεθος: 31.31 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Sim, ed, Companion to Postmodernism
Αρχείο: Sim, ed, Companion to Postmodernism-1.pdf
Μέγεθος: 2.44 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Tafuri, architecture and utopia
Αρχείο: Tafuri, architecture and utopia.pdf
Μέγεθος: 38.20 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Tapie, Baroque-art-and-architecture
Αρχείο: Tapie, Baroque-art-and-architecture.pdf
Μέγεθος: 44.15 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Virilio, Art and Fear
Αρχείο: Virilio, Art and Fear.pdf
Μέγεθος: 1.48 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Zizek, Welcome to the desert of the real
Αρχείο: Zizek, Welcome to the desert of the real-1.pdf
Μέγεθος: 62.63 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013
Yuan, Representation and absence
Αρχείο: Yuan, Representation and absence-1.pdf
Μέγεθος: 183.04 KB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Friday, January 04, 2013

Βιβλιοθήκη  (υποσελίδες)

4  
2