Ο κύκλος της έρευνας και η μεθοδολογία της χωρικής ανάλυσης
10/28/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Το Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία της
• φιλοσοφίας της Έρευνας,
• των Λογικών μεθόδων, και
• Στατιστικών Τεχνικών
για την αποτελεσματική
• ανάλυση των πολεοδομικών δεδομένων του χώρου.

Η ανάλυση έχει τέτοια μορφή ώστε μετά το πέρας της να είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων με στόχο τον Προγραμματισμό, και Σχεδιασμό του χώρου και των λειτουργικών ενοτήτων του. Η συνεισφορά του μαθήματος που είναι “μάθημα βάσης” είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε θεματική επιστημονική κατεύθυνση διότι διδάσκει και εξασφαλίζει την μεθοδολογία συλλογής και σύνθεσης των εμπειρικών δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχείο: uevria 2009-2010.pdf
Μέγεθος: 1.51 MB
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, October 12, 2009
Η ΘΕΩΡΙΑ

Ημ. Εισαγωγής: 10/12/2009 10:04:15 PM Ημ. Τελευταίας Αλλαγής: 10/12/2009 10:04:15 PM Μέγεθος αρχείου: 1.51 MB