Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
9/26/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Φεβρουαρίου 2007 : Μποσμή Ευαγγελία « Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Σύμης»

Μποσμή Ευαγγελία « Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Σύμης»

Η εικόνα της κεντρικής πλατείας της Σύμης συγκροτείται σήμερα από ένα ανοργάνωτο σύνολο με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, με ένα πλάτωμα όπου διεξάγεται περιοδικά το τοπικό πολιτισμικό φεστιβάλ, από αφρόντιστη βλάστηση και μια παιδική χαρά.

Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στοχεύει στην αποκατάσταση όσων χαρακτηριστικών καθιστούν τον χώρο αυτό κέντρο της δημόσιας ζωής του νησιού. Ταυτόχρονα αποτελεί μια προσπάθεια ώστε να συνδυαστούν αρμονικά διάφοροι σημαντικοί παράγοντες όπως η συνδιάλεξη της θάλασσας με τον αστικό ιστό στα όρια της πλατείας, η συνύπαρξη εμπορικών και τουριστικών λειτουργιών μαζί με κατοικίες στις παρειές της, η κίνηση των Ι.Χ. περιμετρικά, η κίνηση των πεζών, η απόληξη έξι ρεμάτων μέσα στην πλατεία.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην συνθετική λογική παίρνει η απόπειρα που πραγματοποιείται ώστε η απόληξη των ρεμάτων που διασχίζει την πλατεία προτού καταλήξει στην θάλασσα και το πολιτισμικό φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στην πλατεία περιοδικά να συνυπάρξουν αρμονικά. Δημιουργούνται δηλαδή οι συνθήκες ώστε η χρονική εναλλαγή των δύο αυτών λειτουργιών να εκφραστεί και χωρικά με την δημιουργία μια κοιλότητας, όπου συγκεντρώνεται το νερό σε περίπτωση υπερχείλισης των ρεμάτων τον χειμώνα και διαμορφώνεται ο χώρος του φεστιβάλ το καλοκαίρι.