Δίκαιο, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη
12/2/2020
Skip Navigation Links : Δίκαιο, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πόλη : Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον (άρθρο 24Σ) /-Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης/ -Η αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης /-Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»/-Δίκαιο προστασίας της βιοποικιλότητας, της ατμόσφαιρας, των αποβλήτων/-Η αστική και ποινική ευθύνη από την προσβολή του περιβάλλοντος.

2. Α) Ευρωπαικό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης "ΝATURA 2000",
Β)Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.):Περιβαλλοντική αδειοδότηση → κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων/Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α και Β /διαδικασία ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο./Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης/Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο δίκτυο NATURA 2000

3. Στόχοι, κατευθύνσεις, όργανα και τα μέσα άσκησης του χωροταξικού σχεδιασμού./-Γενικό, Περιφερειακό και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης /Ρυθμιστικά σχέδια.

4. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ): περιεχόμενο και χρονική ισχύς του ΓΠΣ / Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), διαδικασία και εξαιρέσεις από την υποχρέωση ΣΠΕ.

5. Οι χρήσεις γης: Η χρήση κτιρίου – οικοπέδου και το σχέδιο πόλης/ Η γενική και ειδική πολεοδομική λειτουργία στο Π.Δ. 23.2/8.3.1987(ΦΕΚ 166Δ’) / Η ανεπίτρεπτη ανάμιξη των χρήσεων γης και ο κανόνας της τυποποίησης των χρήσεων γης /Τα πολεοδομικά κριτήρια για την επιτρεπτή επιλογή ορισμένης χρήσης / Οι ιδιαιτερότητες της τυποποίησης των χρήσεων γης και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

6. -Η σφράγιση των χρήσεων γης.

7. Η πολεοδομική μελέτη και η πράξη εφαρμογής :Η πρόβλεψη χρήσεων γης για πρώτη φορά στις πολεοδομικές μελέτες/ Η μη υλοποίηση των ρυθμίσεων του ΓΠΣ κατά την πολεοδομική μελέτη / Η εκπόνηση, το περιεχόμενο και η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης / Η εισφορά σε γη και σε χρήμα / Η πράξη εφαρμογής

8. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)/ Το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς/Ο χαρακτήρας, η τυπολογία, η διαδικασία οριοθέτησης, το περιεχόμενο, οι στόχοι και η τροποποίηση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)/Αιτιολόγηση των ρυθμίσεων Ζ.Ο.Ε./Σχέση Ζ.Ο.Ε. και Γ.Π.Σ. μετά τη θέση σε ισχύ των άρθρων 4 και 25 του ν. 2508/1997

9. Η εκτός σχεδίου δόμηση/ Διατηρητέα οικήματα και διατηρητέοι οικισμοί / Επικίνδυνες οικοδομές

10. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις έκδοσης οικοδομικής άδειας / έλεγχος εργασιών δόμησης / ελεγκτές δόμησης /συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

11. Ανάπλαση πόλεων / αναμόρφωση προβληματικών περιοχών/ Κοινόχρηστοι χώροι / χώροι στάθμευσης/ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ.

12. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) / κτηριοδομικός κανονισμός

13. Αυθαίρετη Δόμηση (Ν. 4014/2011): Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (τακτοποίηση αυθαιρέτων)/Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης κατασκευών ή χρήσεων γης που δεν έχουν δηλωθεί.