Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2007 : Ματθαίου Αγγελική «Δημοτικό σχολείο για παιδιά με κινητικά προβλήματα»

Ματθαίου Αγγελική «Δημοτικό σχολείο για παιδιά με κινητικά προβλήματα»

 

Στην Ελλάδα τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει στη χώρα μας η κατάλληλη υποδομή, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα άτομα αυτά.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα αγγίζει φυσικά και τον εκπαιδευτικό τομέα. Τα ειδικά σχολεία που είδη λειτουργούν, είναι προσωρινές λύσεις, καθώς οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους δεν επαρκούν για τις απαιτήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
Στηριζόμενοι σε προδιαγραφές και βιβλιογραφία για ειδικά σχολεία, προχωρήσαμε στην φάση σχεδιασμού ενός προτύπου κτιρίου. Η μορφή του κτιρίου στην οποία καταλήξαμε έγινε με κριτήριο την δυνατότητα λειτουργίας τους ειδικό σχολείο, για άτομα με προβλήματα κίνησης.