Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
6/3/2020
Skip Navigation Links : Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών : Ερευνητικά προγράμματα - Συνοπτικός κατάλογος

Ερευνητικά προγράμματα - Συνοπτικός κατάλογος

Κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων

• Ανάπτυξη Αεροδρομίου Ελληνικού (Elliniko Airport Development)
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Βάσης Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων για την Περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας
• Ψηφιακή Οργάνωση Γραμμής ΗΣΑΠ σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και ανάλυση του αστικού χώρου επιρροής της γραμμής μέσω ΓΣΠ
• Ψηφιακός Σχεδιασμός - Πολεοδομικών και Χωροταξικών Ενοτήτων της Περιοχής του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών
• Ανάπλαση, Ανάπτυξη και Ένταξη σταθμών ΗΣΑΠ στο Πολεοδομικό Περιβάλλον τους
• Ηλεκτρονική αποτύπωση και δημιουργία βάσης δεδομένων για την έρευνα και τεκμηρίωση Βυζαντινών μνημείων Αττικής
• Οργάνωση Γεωγραφικής βάσης πολεοδομικών δεδομένων για τη διαχείριση των μετακινήσεων ΑΜΕΑ και Οργάνωση και σύνδεση πολεοδομικών ψηφιακών δεδο-μένων του Δήμου της Αθήνας με τα αντίστοιχα του ευρύτερου χώρου
• Δημιουργία μέσων και μεθόδου ελέγχου χωροκοινωνικής – χωροοικονομικής δο-μής και ψηφιακός εντοπισμός περιοχών υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρών στο Ν. Αττικής
• Ψηφιακό ανάγλυφο και συγκριτική (διαχρονική) ανάπτυξη πολεοδομικών ενοτή-των Ν. Αττικής
• Δημιουργία ψηφιακών στατιστικών ενοτήτων για την οργάνωση διαχρονικής γεω-γραφικής βάσης στατιστικών δεδομένων πολεοδομικών ενοτήτων νομού Αττικής
• Σχεδιασμός και οργάνωση Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων
• Διερεύνηση εφικτότητας σκοπιμότητας (επιλογή θέσης) εγκατάστασης και οικο-νομικών αποδόσεων Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων

- Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Σχέδιο Νομαρχίας Αθηνών
- Προετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου της Περιοχής Ποτίμων στην Κοινότητα Κισσόνεργας
- The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes in a polycentric development (ESPON project 1.1.1)
- Spatial Scenarios and Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy (ESPON Project 3.2)
- Particular effects of the EU and beyond on the polycentric spatial tissue with special attention on discontinuities and barriers (ESPON project 1.1.3)
- ESPON 2013 Project FOCI/ , Future Orientations of Cities: Cities and urban agglomerations: their functionality and development opportunities for European competitiveness and cohesion.
- ESPON 2013 Project Database
- ESPON 2013 Project Demifer - Demographic and migratory flows affecting European regions and cities
- ESPON 2013 Project INTERCO (Territorial cohesion indicators and indices)

Σημ.: Αναφέρονται παρακάτω και ορισμένα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΣΠΕ) Σχ. Αρχ/νων με τη συμμετοχή του Μ. Αγγελίδη - Δντή του Εργαστηρίου όπως και συνεργατών οι οπoίoι είναι σήμερα μέλη του Εργαστηρίου.
Επεξεργασία