Μικρή κατασκευαστική κλίμακα. Ανάλυση δομής και δίκτυα κτιρίων
11/25/2020

ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Τίτλος ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Έγγραφο Προβολή εγγράφου
Συγγραφέας Παναγιώτης Βασιλάτος
Περιγραφή

Στο τέυχος δίνονται αναπαραστατικά σκαριφήματα με την σχεδιαστική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των εκσκαφών σε διαφορετικές περιπτώσεις σκάματος, σε απλή ή σύνθετη μορφή και σε οριζόντιο ή κεκλιμένο έδαφος.